Algemene voorwaarden van Praktijk In Natuurlijk Evenwicht 

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Praktijk In Natuurlijk Evenwicht uit te voeren opdrachten.
 • Praktijk In Natuurlijk Evenwicht is lid van de Beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland. Deze vereniging is aangesloten bij de Koepel RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de koepel kunt u vinden op de websites van de Shiatsu Vereniging Nederland en de RBCZ.
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de Beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland. Deze kunt u vinden op www.shiatsuvereniging.nl
 • Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken. De Klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van de Shiatsu Vereniging Nederland en de geschillencommissie.
 • De Geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

Behandeling

 • De cliënt is voorgelicht door de therapeut over natuurgeneeskunde en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels een folder of intakegesprek. De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze, dit wordt de leidraad voor de behandeling. De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van Shiatsu of de Lichaamsscan niet worden weggenomen. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt.
 • Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliëntonder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beeindigen.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

 

Betaling

 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld in de prijslijst, tevinden op de website. Deze is contact, per pin of per overschrijving te voldoen.
 • Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van het zoek tot betaling.
 • Bij het ontbreken van een betaling binnen 7 dagen, is cliënt in verzuim en wordt een aanmaning verstuurd. Wordt deze aanmaning niet binnen de vernoemde tijd betaald, zullen extra kosten in rekening worden gebracht.
 • Kosten voor shiatsu behandelingen kunnen bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht worden, mits de cliënt aanvullend verzekerd is.
 • Kosten voor de lichaamsscan behandelingen kunnen niet bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht worden.

 

Afspraken

 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

 

Geheimhouding en privacy

 • De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten.
 • Lees meer over jouw privacy in mijn Privacyverklaring en Cookie-beleid.